вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

 • foto winter 1
 • castle 2
 • foto winter 2

 Затверджено

          рішенням ІІ сесії № 7

                                                                                                                  від 10.12.2015  р.

 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1.

     Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

     територіальна громада - мешканці, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;

     адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село; 

     місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

     загальні збори - зібрання всіх чи частини мешканців  міста для вирішення питань місцевого значення;

     представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

     районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

     загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

     склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

     правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

     виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

     органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною мешканців, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

     посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

     делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

     право комунальної власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

     бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

     районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

     обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

     поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

     бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

     мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою;

     мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;

     самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру;

депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради;

депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 2.

 1. Золочівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста Золочева у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами. Міська рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
 2. Загальний склад ради становить 26 депутатів, які обрані громадою міста Золочева.
 3. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Термін повноважень ради визначається чинним законодавством України.
 5. Депутати міської ради представляють інтереси всієї громади міста Золочева.

 

Стаття 3.

 1. Регламент міської ради затверджується радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням міського голови, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, депутатів в порядку, встановленому цим Регламентом.
 2. Регламент Золочівської міської ради (далі-Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесії міської ради, формування органів ради, визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

 

Стаття 4.

Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується через роботу сесій, голови та секретаря ради, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого комітету міської ради.

 

Стаття 5.

 1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти в формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Рішення міської ради прийняті в межах наданих їм повноважень є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста Золочева об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово перебувають на території міста.

 

Стаття 6.

 1. Засідання міської ради і постійних депутатських комісій є гласними та відкритими за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових комісій ради проводяться, як правило закриті.
 2. Міська рада інформує громаду про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.
 3. Гласність роботи ради забезпечується шляхом друкування рішень ради визначених радою в засобах масової інформації, зокрема в районній газеті “Народне слово”, трансляцією її засідань по радіомовленню (за рішенням сесії), показом телерепортажів по телебаченню та розміщенню достатньої інформації в Інтернеті (на офіційній сторінці Золочівської міської ради).
 4. Виконавчий комітет ради надає представникам засобів масової інформації матеріали для публікації, за винятком тих щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення ради.

 

 

Стаття 7.

 1. Міський голова, секретар ради або за їх дорученням посадові особи міської ради, депутати ради можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної депутатської комісії, депутатів вищого рівня, керівників установ та організацій, державних службовців, фахівців на засідання сесії ради та на засідання постійних депутатських комісій на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
 2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.

 

Стаття 8.

 1. За окремим рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.
 3. Рада після скорочених дебатів, наприкінці закритого засідання, приймає рішення щодо публікацій матеріалів цього засідання, поширення протоколу.

 

Стаття 9.

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданні ради та її органів, зобов’язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловити своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку, вони за розпорядженням головуючого можуть бути позбавленні права присутності у приміщенні засідання.

 

Стаття 10.

Діяльність міської ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій міського голови, секретаря ради, постійних комісій і депутатів та затверджується радою.

 

РОЗДІЛ II

Глава 1. Сесія міської ради

Стаття 11.

Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, створених радою.

 

Стаття 12.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць. Тривалість сесії визначається Регламентом. Можуть скликатися позачергові сесії.

 

Стаття 13.

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті і після її закриття виконується Державний гімн України та вшановується хвилиною мовчання загиблих у бойових діях на території України. Вивішується Прапор Європи поряд з Державним Прапором України під час засіданні сесії міської ради та засіданні виконавчого комітету міської ради.
 2. Під час пленарних засідань сесій ради на лицевій стороні фасаду будинку, де проходить сесія, вивішується державний прапор України.

 

Стаття 14.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 15.

 1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться протягом 15 хвилин на початку ранкового та вечірнього засідання, яке забезпечує та оголошує секретар ради.
 2. В разі відсутності необхідної кількості депутатів (кворуму) головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший, встановлений ним час.
 3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред’явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

 

Глава 2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

Стаття 16.

 1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Її веде голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» веде її новообраний голова.
 2. У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
 3. Для внесення пропозицій щодо проведення першої сесії новообраної ради, питань, які передбачається внести на її розгляд, головою міської територіальної виборчої комісії організовується формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів цієї ради.

 

Глава 3. Порядок проведення чергової сесії ради

Стаття 17.

 1. Сесія скликається міським головою.
 2. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

     1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету міської ради.

 1. У разі якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, постійною депутатською комісією.

 

Стаття 18.

 1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесії та їх примірної тематики.
 2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які будуть винесені на розгляд ради.
 3. Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються через місцеві засоби масової інформації, офіційну веб-сторінку Золочівської міської ради, індивідуально та електронною поштою (за наявності).

 

Стаття 19.

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою міського голови, секретаря ради та не менш як однією третиною депутатів від загального складу міської ради, постійною депутатською комісією. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами подаються міському голові з зазначенням питань і за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
 2. Позачергова сесія міської ради скликається у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляються відповідно до правил, зазначених в ст.20 цього Регламенту.
 3. Документи позачергової сесії міської ради видаються депутатам при їх реєстрації.
 4. У разі запровадження в Україні (в тому числі на території міста Золочева) воєнного режиму, надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням Конституційних прав громадян, міська рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі виконавчий комітет ради терміново повідомляє депутатів про місце засідання міської ради, якщо воно відбуватиметься не в сесійному залі міської ради, а в іншому приміщенні.

 

 Глава 4. Робочі органи сесії ради

Стаття 20.

Робочими органами сесії є рахівники і секретар засідання, що обирається з числа депутатів. В разі необхідності на сесії може бути утворена додатково з числа депутатів ще й редакційна комісія.

 

Стаття 21.

 1. Рахівники у складі двох осіб:

а) перераховують голоси при голосуванні.

 1. Секретар пленарного засідання сесії:

а) реєструє, узагальнює та подає головуючому поправки і пропозиції;

б) складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;

в) веде протокол засідання;

г) виконує інші доручення ради.

 1. У разі утворення на сесії окремої редакційної комісії для ії узагальнення змін та доповнень до проектів рішень ради та оформлення остаточної редакції рішень ради.

 

Глава 5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 22.

 1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
 2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його вивчення, попередній розгляд та підготовка у відповідних постійних комісіях ради.
 3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого, на пленарному засіданні ради, за погодженням більшості депутатів від загального складу ради та обов’язкових рекомендацій профільної комісії, питання може бути розглянуте під час пленарного засідання.
 4. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради, який затверджується сесією ради з урахуванням депутатських пропозицій на черговому засіданні сесії .

 

Стаття 23.

Право ініціювати розгляд питання на сесії мають: міський голова, секретар ради, депутати, постійні депутатські комісії.

 

Стаття 24.

 1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення міської ради в правому верхньому куті “проект”, лівій стороні бланку – назву рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання.
 2. Проект рішення повинен складатися з таких частин:

а) мотивуючої, в якій містяться посилання на Закон, інший акт або документ, рішення профільної комісії (у разі наявності), обставини, якими викликано необхідність прийняття даного рішення;

б) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється рішення, виконавці і терміни поставленого завдання;

в) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу міської ради, згідно розподілу функціональних обов’язків, на яку покладається контроль за повним виконанням рішення.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки завірені підписом посадової особи, а при необхідності – висновки профільної комісії ради чи виконавчого комітету.
 2. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи /візи/: автора проекту, в компетенцію якого входить дане питання, відповідної галузевої постійної комісії, секретаря ради або посадової особи. При наявності в проекті рішень питань, які належать до компетенції інших керівників державних органів – візи цих керівників (посадових осіб).
 3. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщується таким чином зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.
 4. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.
 5. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля лицьової сторони аркуша.

 

Стаття 25.

 1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення його остаточного варіанту, покладається на ініціаторів та виконавців проекту.
 2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується міським головою після розгляду профільною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

 

Стаття 26.

 1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів /документів/, що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю міської ради не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними депутатськими комісіями питань, що виносяться на розгляд ради. Зауваження, пропозиції комісій подаються у письмовій формі.
 3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

Стаття 27.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше ніж за 7 днів до відкриття чергової сесії індивідуально та електронною поштою (за наявності такої).

 

Стаття 28.

Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

 

Глава 6. Порядок денний сесії ради

Стаття 29.

 1. Порядок денний чергової сесії ради зазначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
 2. До порядку денного сесії міським головою включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
 3. Відповідні постійні комісії ради подають міському голові свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про включення чи не включення їх до порядку денного сесії.

 

Стаття 30.

 1. Проект порядку денного сесії ради готується міським головою та повідомляється депутатам не пізніше як за 7 днів до відкриття чергової сесії.
 2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконавчого комітету про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету виконання рішень ради.
 3. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 4. Пропозиції до порядку денного сесії вивчені пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, не включаються в порядок даної сесії.
 5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії або до затвердженого порядку денного сесії подається завідуючому загальним відділом виконавчого комітету ради із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованого усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

 

Стаття 31.

 1. Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах та приймається в цілому радою, більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.
 3. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.
 4. Рішення більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості присутніх на засіданні приймається лише з процедурних питань.
 5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь /присутня в роботі/ в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

 

Стаття 32.

 1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення.
 3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

 

Глава 7. Пленарні засідання ради

Стаття 33.

 1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;

5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

 1. Міська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях і інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

 

Стаття 34.

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
 2. Ранкові пленарні засідання розпочинаються о 10.00 год. і закінчуються о 13.00 год., вечірні – з 15.00 до 18.00 год.
 3. На початку пленарного засідання сесії /без включення цього питання до порядку денного/ відводиться до 20 хвилин для стислих /до 5 хв./ виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошення депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
 4. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше однієї години для проведення обговорення питань / в тому числі і заздалегідь визначених/, які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії / “різне”/, при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

 

Стаття 35.

 1. Рішенням більшості депутатів від загального складу ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
 2. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

 

Глава 8. Ведення пленарних засідань ради

Стаття 36.

     Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

 

Стаття 37.

Рішення ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

 

Стаття 38.

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова.
 2. У випадках, передбачених ст.17 Регламенту ці функції може здійснювати секретар ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній у частині 2 цієї статті.

 

Стаття 39.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
 • повідомляє раду про кількість присутніх депутатів та про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
 • вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • організовує розгляд питань порядку денного;
 • надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу в порядку оголошеного списку, оголошує наступного оратора;
 • ставить запитання;
 • поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури по порядку ведення засідання;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговорення питань;
 • проводить голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення;
 • оголошує записки, які надійшли на його ім’я;
 • попереджує про закінчення часу, відведеного для виступу;
 • вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;
 • позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;
 • здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

 

Стаття 40.

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 41.

Головуючий на засіданні у позачерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

 

Стаття 42.

 1. Головуючий на засіданні ради на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового або альтернативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати частину депутатів, які її підтримують або мають заперечення, час спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
 2. Рейтингове та альтернативне голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки, при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
 3. Рейтингове голосування являє собою послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування, кількість голосувань “за” окремим депутатом не обмежується.

Альтернативне голосування являє собою послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування, депутат може голосувати “за” тільки один за варіантів.

Якщо на голосування виносить більше двох варіантів, головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виноситься альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.

 1. Головуючий на засіданні в рейтинговому та альтернативному голосуванні участі не бере.
 2. Проведення рейтингового та альтернативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

Стаття 43.

 1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання він має право оголосити перерву до 30 хв.
 2. Коли ж після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

 

Стаття 44.

 1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.
 2. Якщо з цього приводу виникають заперечення в депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

 

Стаття 45.

На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений Регламентом час або висловлюватись з необговореного питання.

 

Стаття 46.

Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням рахівників проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

 

Глава 9. Організація розгляду питань

Стаття 47.

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
  • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  • співдоповіді /за необхідністю/ запитання і відповіді на них;
  • виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
  • виступи депутатів з обговорюванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісії;
  • виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;
  • виступи депутатів;
  • оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення;
  • внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;
  • заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
  • уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  • виступи з мотивів голосування;
  • голосування за проект рішення.
 2. Якщо список бажаючих виступити вичерпаний, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

 

Стаття 48.

 1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хв., для співдоповідей – до 10 хв. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хв. Для виступів в обговоренні – 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, лише в окремих випадках за рішенням сесії, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.
 2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшено, якщо з цього питання рада прийме процедурне рішення.
 3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хв., для інформації і заключного слова – до 5 хвилин.
 4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило 2 год.

 

Стаття 49.

 1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
 2. Рішення з процедурних питань приймається не менш як однієї третини депутатів від загального складу.

 

Стаття 50.

 1. З одного і того ж питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу запитання.
 2. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.
 3. Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюється коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності та черговості.
 5. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

 

Стаття 51.

Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питань порядку денного  або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.

 

Глава 10. Прийняття рішень ради

Стаття 52.

 1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
 2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 4. Зміни та доповнення до проектів рішень можуть подаватися письмово через секретаря сесії головуючому, або усно під час обговорення. Подані зміни та доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
 5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою.

 

Стаття 53.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.

 

Стаття 54.         

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.
 2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Закону, Регламенту, або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
 3. При відсутності змін та доповнень до проекту рішення, голосується в цілому.
 4. Якщо до проекту рішення або до його окремих пунктів є зміни та доповнення уточнення голосування проводяться по пунктах цього рішення з врахуванням Глави 13 цього Регламенту. При цьому проект рішення голосується першим, а зміни та доповнення голосуються в порядку надходження. Після цього, проект рішення голосується в цілому.

 

Стаття 55.

Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

 

Стаття 56.

 1. Рада приймає рішення відкритим, в тому числі поіменним або таємним голосуванням.
 2. За пропозицією депутата рада приймає процедурне рішення стосовно відкритого, поіменного або таємного голосування.
 3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, секретарем міської ради за списком обраних депутатів, підготовленим секретарем ради.
 4. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання секретаря ради та інших питань.
 5. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію, в складі не менше 3 чоловік. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити міський голова, секретар ради і депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.
 6. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
 7. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим комітетом ради за формою, підготовленою тимчасовою лічильною комісією та під її контролем.
 8. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою. Список схвалених радою кандидатур передається тимчасовій лічильній комісії головуючим на засіданні ради.
 9. Час і місце проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється тимчасовою лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.
 10. Тимчасова лічильна комісія перед початком голосування:
  • отримує від виконавчого комітету ради складений у алфавітному порядку реєстр усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
  • опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
 11. На підставі посвідчення депутата ради члени тимчасової лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, при отриманні якого депутат ставить підпис у реєстрі депутатів. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування або в кімнаті для таємного голосування.
 12. Депутат робить відмітку в бюлетені для таємного голосування проти прізвища тієї кандидатури, за яку він голосує.
 13. Бюлетені для таємного голосування при виборах посадової особи, що визначається радою, депутат може поставити відмітку лише проти прізвища однієї кандидатури, за яку він голосує. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 14. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.
 15. Недійсними вважаються бюлетені не встановленої форми, а при обранні посадових осіб також бюлетені, в яких зроблені відмітки проти прізвищ двох і більше кандидатур або є неоднозначне волевиявлення.
 16. Обраними вважаються кандидати, які отримали більше половини голосів від загального складу ради.
 17. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування.

 

Стаття 57.

 1. Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним Законам України і цьому Регламенту.
 2. Рада може відмінити свої рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували дві третіх від загального складу ради.
 3. Рішення ради, підписані головуючим на сесії набирають чинності з моменту підписання міським головою, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

 

Стаття 58.

 1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються апаратом міської ради та повинні мати погоджувальні підписи /візи/: посадової особи міської ради, згідно розподілу функціональних обов’язків під контролем секретаря ради і в п’ятиденний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.
 2. Головуючий на засіданні повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення протягом семи днів з дня їх прийняття.
 3. Рішення видаються секретарем ради фізичним та юридичним особам в десятиденний термін з дня його прийняття.

 

Стаття 59.

 1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому комітеті ради, всі інші примірники є копіями.
 2. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради виправлення проводиться негайно.

 

Глава 11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям міського бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 60.

Формування бюджету є обов’язком виконавчого комітету ради, що здійснюється у співпраці з постійною депутатською комісією з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку.

 

Стаття 61.

 1. На основі прогнозів про соціально-економічний стан рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення вноситься на засідання комісії з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку з врахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.
 2. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за 10 днів до розгляду проекту в постійних комісіях.

 

Стаття 62.

 1. Засідання постійних комісій з питання бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв'язку відбувається в присутності завідувача фінансово-господарського відділу міської ради і представника постійної комісії з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку.
 2. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету та фінансів і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету та фінансів.
 3. Якщо постійні комісії або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж суму, відповідно до збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог, поправка до розгляду не приймається.

 

Стаття 63.

Постійна депутатська комісія ради з питань бюджету та фінансів на спільних засіданнях у термін не більше тижня розглядає поправки, що надійшли у визначений термін. Про час спільних засідань постійних комісій офіційно повідомляються інші постійні комісії.

 

Стаття 64.

Обговорюються всі пропозиції і поправки, подані в термін, визначений Главою 11:

 • якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті випадків, то обговорюється і голосується текст поправки;
 • якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки, варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел /допоміжні пропозиції/. У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;
 • якщо метою поправки є збільшення видатків, то, спочатку, обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки, варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях /допоміжні пропозиції/. У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

 

Стаття 65.

 1. Завідувач фінансово-господарського відділу міської ради готує доповідь. Доповідь робиться на засіданні ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менше як за три дні до цього засідання.
 2. Після обговорення доповіді на голосування ставиться проект рішення про схвалення висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо таке рішення не приймається, рада приймає рішення або про повернення доповіді на доопрацювання в постійних комісіях, або на розгляд в пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в комісію з питань бюджету та фінансів у визначений термін із дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
 3. Якщо доповідь з питань бюджету схвалюється на пленарному засіданні, розглядаються тільки ті зміни та доповнення, які відхилені комісією і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.

 

Стаття 66.

 1. У разі неприйняття плану бюджету міста з першого разу, виконавчий комітет протягом 10 днів доопрацьовує проект бюджету відповідно до рішення ради і подає доопрацьований проект у раду на друге читання. Для ознайомлення з проектом бюджету депутатам дається не менше трьох робочих днів. У ці дні пленарні засідання не проводяться.
 2. Друге читання починається з доповіді завідувача фінансово-господарського відділу міської ради або особи, яка виконує його обов’язки. Після її обговорення у встановленому Регламентом порядку приймається рішення про прийняття міського бюджету.
 3. Рішення про міський бюджет підлягає голосуванню в цілому, якщо внаслідок внесених до нього змін чи доповнень зменшується сума надходжень до бюджету або зростає сума видатків з нього. Порядок голосування пропозицій, доповнень і змін до бюджету міста проводиться в порядку, визначеному цим Регламентом.

 

Стаття 67.

 1. По підсумках виконання бюджету міста за I – ше півріччя рада на сесії слухає інформацію завідувача фінансово-господарського відділу, обговорює її та приймає до відома.
 2. Внесення змін до поточного міського бюджету /його коректування/ проводиться на сесії ради на підставі пропозицій виконавчого комітету, комісії з питань бюджету та фінансів, які попередньо врахували пропозиції інших постійних комісій ради.

 

Стаття 68.

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в усній чи письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні і реєструється у загальному відділі міської ради. У заяві вказується: від якої постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.
 2. Головам постійних комісій слово для виступу надається обов’язково /при їх бажанні/ в межах відведеного часу для виступів.

 

Глава 12. Порядок надання слова

Стаття 69.

 1. Міський голова, секретар ради мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або для постановки питання про відкладення або неприйнятність, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.
 2. Якщо особа, зазначена в частині I цієї статті виступила з обговорюваного питання після припинення дебатів або після закінчення часу, відведеного для виступу у дебатах, то дебати вважаються відкритими знову.

 

Стаття 70.

 Депутату, який вніс пропозиції, зміни чи доповнення, за його проханням надається слово для виступу.

 

Стаття 71.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого запису на виступ або передати своє право на виступ іншому депутату чи помінятись із ним чергою, повідомивши про це письмово чи усно секретаріат сесії.
 2. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною I цієї статті.

 

Стаття 72.

Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки відкладального питання або питання про неприйнятність, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснення надається головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи оратора.

 

Стаття 73.

Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни. Уповноважені представники постійних комісій ради, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

 

Глава 13. Розгляд питань про неприйнятність та відкладальних питань

Стаття 74.

У ході обговорення резолюції, пропозиції, рішення та його структурних частин депутати, міський голова, секретар ради, в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

а) їх невідповідності Конституції або чинним Законам;

б) що їх прийняття не входить до компетенції ради.

 

Стаття 75.

 1. Після доопрацювання тексту, щодо якого прийнято рішення про неприйнятність, постійна профільна комісія вносить повторно відповідний текст на розгляд ради.
 2. У разі, коли текст доопрацьовано з метою зняття питання про неприйнятність, він підлягає розгляду в загальному порядку, не виключаючи нового висунення питання про неприйнятність.
 3. Якщо у висновку постійної профільної комісії підтримується питання про неприйнятність, головуючий на засідання вносить пропозицію про вилучення відповідного тексту.
 4. У випадку, коли міський голова, секретар ради підтримують питання про неприйнятність, рада може прийняти рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до рішення про міський бюджет. Якщо в рішення про міський бюджет рада відповідні зміни чи доповнення не вносить, міський голова не дає згоди на скорочення надходжень до бюджету або на збільшення видатків з нього, то текст щодо якого висунуто зазначені питання про неприйнятність, знімається з розгляду і на голосування не ставиться.

 

Глава 14. Порядок голосування пропозицій

Стаття 76.

 1. Обговорення і голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
 2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

 

Стаття 77.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору зміни і доповнення, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності, процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

 

Стаття 78.

 1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 79.

 1. Якщо всі поставлені на голосування зміни і доповнення прийняті, а в результаті голосування рішення в цілому відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування зміни і доповнення відхиляються, то рішення вважається відхиленим в цілому.
 2. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, змін і доповнень по частинах здійснюються цією ж більшістю голосів депутатів, що і під час прийняття її в цілому.

 

Стаття 80.

Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

 

Стаття 81.

У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 82.

 1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий дає час до двох хвилин для обґрунтування поправки.
 2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Перед кожним голосуванням головуючий на засідання формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
 4. Після закінчення голосування, головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Глава 15. Дисципліна і етика пленарних засідань

Стаття 83.

 1. На засіданні ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ.
 3. Депутат не має права виступати на засіданні без дозволу головуючого.
 4. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

 

Стаття 84.

Якщо депутат вважає, що оратор або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або вкінці обговорення, але до голосування, в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

 

Стаття 85.

 1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (криком, оплесками, вставанням тощо).
 2. Під час засідання ради депутати не повинні користуватися мобільними телефонами.
 3. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу оратора терміном, на який виступ оратора переривався.

 

Стаття 86.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань депутатської етики, регламенту та дотримання законності рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати слово у наступному одному пленарному засіданні. Це рішення доводиться до відома виборців.

 

Стаття 87.

 1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 2. Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

 

Стаття 88.

 1. Після розгляду питання порядку денного або вкінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації і розгляду питань і ведення засідання, при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції із зазначених питань.
 2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада на пропозицію, внесену головою комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського правопорядку, після припинення дебатів може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань на даній сесії.

 

Глава 16. Протокол і справа засідання

Стаття 89.

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює обраний радою депутат та загальний відділ міської ради в кількості від 2 чоловік. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання з числа депутатів.
 2. За обсягом фіксованої інформації протокол засідання ради ведеться у повному обсязі де подаються стислі виступи доповідачів і учасників засідання. У протоколі засідання ради обов’язково зазначається: дата, час і місце засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, внесені на розгляд, назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.
 3. Засідання ради записуватися у аудіо-відео цифровому форматі.

 

Стаття 90.

До протоколу засідання ради додається:

 • інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 • інформація про реєстрацію запрошених;
 • результати поіменного та таємного голосування;
 • тексти виголошених виступів депутатів;
 • цифровий носій аудіо-, відеозапису сесії ради.

 

Стаття 91.

 1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома секретаря ради і під його особисту відповідальність.
 3. Секретар ради несе відповідальність за своєчасне оформлення протоколів пленарних засідань сесій та належного зберігання архіву протоколів ради.

 

РОЗДІЛ IIІ

Депутати, посадові особи і органи міської ради.

 

Глава 1. Депутати міської ради

Стаття 92.

Правовий статус депутата визначено в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законі України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Стаття 93.

Депутатам міської ради видаються посвідчення і нагрудний знак депутата.

 

Стаття 94.

До діяльності депутата належить:

 • участь у роботі сесії ради;
 • участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких обрано депутата;
 • виконання доручень ради та її органів;
 • робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень.

 

Стаття 95.

 1. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні.
 2. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
 3. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох засіданнях, повинен письмово, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це міського голову або секретаря ради.
 4. Після закінчення сесії ради за поданням голови ради або секретаря ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних причин і невідомих причин.
 5. Депутати можуть об’єднуватися у фракції та депутатські групи за партійним або міжпартійним принципом. Депутатські фракції  місцевих рад формуються на основі єдності поглядів або партійного членства депутатів. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради.

 

Стаття 96.

 1. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках:
  • подання ним заяви про складення повноважень;
  • у зв’язку з набранням чинності обвинувачувального вироку суду про позбавлення його волі;
  • у зв’язку з його оформленням реєстрації депутатом ради вищого рівня;
  • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім.
 2. Про дострокове припинення повноважень депутата рада доручає територіальній виборчій комісії провести заміну кандидатури депутата.
 3. Рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.
 4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради або доручає партійній організації (партії, блоку) від якої він зареєстрований. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

 

Глава 2. Міський голова

Стаття 97.

Компетенція та повноваження міського голови визначається відповідно до ст.ст. 12, 42 та інших статей Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Глава 3. Секретар міської ради

Стаття 98.

Компетенція та повноваження секретаря міської ради передбачена ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Стаття 99.

Повноваження постійних комісій ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Стаття 100.

 1. Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою але не менше трьох осіб. Депутат може бути членом лише однієї депутатської комісії.
 2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.
 3. Постійна комісія на своєму першому засіданні обирає заступника і секретаря комісії.
 4. Сесія затверджує положення про утворенні депутатські комісії відповідно до їхнього профілю.

 

Стаття 101.

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться , як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту завершення роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

 

Глава 4. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 102.

 1. Виконавчий комітет міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами та цим Регламентом.
 2. Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з міською громадою та зв’язків з містами побратимами.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати про утримання встановлюються радою за поданням міського голови.
 4. Виконавчий комітет ради за посадою очолює міський голова, а також до складу якого за посадами входять секретар ради та заступники (заступник) міського голови.
 5. Повноваження виконавчого комітету міської ради передбачені ст.ст. 27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

РОЗДІЛ ІV

Глава 5. Депутатські запити та депутатські запитання

Стаття 103.

Депутат міської ради має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста, до голови місцевої державної адміністрації та його заступників, а також керівників інших органів державної влади району з питань, віднесених до відання ради.

 

Стаття 104.

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до зазначених в статті 106 цього Регламенту осіб, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
 2. Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом і проблеми, що виникають з цього стану.
 3. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи усній формі, він може бути включеним до порядку денного пленарного засідання ради. Запит може обговорюватись і щодо нього можуть прийматися рішення.
 4. Міський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких звернуто запит.
 5. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усно або письмово відповідь на нього.
 6. Контроль за розглядом депутатських запитів здійснює секретар ради.

 

Стаття 105.

 1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у термін, визначений чинним законодавством, надсилається міському голові та депутату, який його вніс.
 2. Відповідь оголошується головуючим на засіданні в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
 3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення цією відповіддю.
 4. За пропозицією депутата може проводитися обговорення депутатського запиту і прийматися відповідне рішення. В цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.
 5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.
 6. За результатами обговорення депутатського запиту на засіданні рада приймає рішення.

 

Стаття 106.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включаються до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

РОЗДІЛ V

Глава 6. Відповідальність органів та посадових осіб міської ради

Стаття 107.

 1. Міська рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою міста Золочева, державою, юридичними та фізичними особами.

 

Стаття 108.

Зміни та доповнення до регламенту проводяться з подання депутата. Подання розглядається на засіданні депутатської комісії з питань регламенту, депутатської етики законності та громадського порядку і виноситься на розгляд чергової сесії.

 

 

 

                Секретар міської ради                                                                                 О.Сидорович