вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

 • foto winter 1
 • castle 2
 • 20230505 125501
 • 20230505 130318
 • 1020230505 150059

Додаток № 1

до рішення ІІ сесії

Золочівської міської ради

Золочівського району

Львівської області VIІI скликання

№ 37 від 10.12.2020 року

 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ І

  Загальні положення

 

Стаття 1.

     Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

     Золочівська міська територіальна громада (далі – громада) – жителі сіл та міста об'єднані постійним проживанням в межах адміністративної території Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області з центром в м. Золочів;

      загальні збори громади - зібрання всіх чи частини жителів сіл та міста для вирішення питань місцевого значення;

     представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

     загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

     склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

     правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

     виконавчі органи ради – органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування;

     органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, міста або їх частин для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення»;

     посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

     право комунальної власності - право територіальної громади володіти, користуватися і розпоряджатися майном, що належить громаді, через представницький орган місцевого самоврядування – міську раду;

     бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

     районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів сільських, селищних та міських територіальних громад;

     обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

     поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

     бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

     самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру;

депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території;

депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 2.

 1. Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси усієї територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами. Міська рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
 2. Загальний склад ради становить 34 депутати, які обрані громадою.
 3. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Термін повноважень ради визначається чинним законодавством.
 5. Депутати міської ради представляють інтереси всієї територіальної громади.

Стаття 3.

 1. Регламент міської ради затверджується радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням міського голови, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, депутатів в порядку, встановленому цим Регламентом.
 2. Регламент Золочівської міської ради (далі – Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесії міської ради, формування органів ради, визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

Стаття 4.

Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується через роботу сесій, міського голови та секретаря ради, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 5.

 1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти в формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Рішення міської ради прийняті в межах наданих їм повноважень є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово перебувають на території громади.

Стаття 6.

 1. Засідання міської ради і постійних депутатських комісій є гласними та відкритими за винятками, передбаченими цим Регламентом та чинним законодавством. Засідання тимчасових комісій ради проводяться, як правило закриті.
 2. Міська рада інформує громаду про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.
 3. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації рішень ради в друкованих та інших засобах масової інформації, на офіційній сторінці міської ради.

Стаття 7.

 1. Міський голова, секретар ради можуть запросити за власною ініціативою чи за попереднім письмовим зверненням депутата, постійної комісії ради на засідання сесії ради осіб, причетних до розгляду питань порядку денного.
 2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Стаття 8.

 1. За окремим рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.
 3. Рада після скорочених дебатів, наприкінці закритого засідання, приймає рішення щодо публікацій матеріалів цього засідання, поширення протоколу.

Стаття 9.

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданні ради та її органів, зобов’язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловити своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку, вони за розпорядженням головуючого можуть бути позбавленні права присутності у приміщенні зали засідання.

Стаття 10.

Діяльність міської ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій міського голови, секретаря ради, постійних комісій та  депутатів та затверджується радою.

 

РОЗДІЛ II

Глава 1. Сесія міської ради

 

Стаття 11.

Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій.

Стаття 12.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць. Тривалість сесії визначається Регламентом. В окремих випадках скликаються позачергові сесії.

Стаття 13.

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті і після її закриття виконується Державний гімн України. Після виконання гімну на початку пленарного засідання присутні вшановують пам'ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.
 2. У день пленарних засідань ради на фасаді будівлі ради вивішується Державний прапор України.

Стаття 14.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 15.

 1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться протягом 20 хвилин на початку ранкового та післяобіднього засідання яке забезпечує та оголошує секретар ради.
 2. В разі відсутності необхідної кількості депутатів (кворуму) головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший час, але не пізніше як через 10 днів.
 3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред’явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

 

Глава 2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

 

Стаття 16.

 1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» її новообраний голова.
 2. У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
 3. Пропозиції щодо часу проведення першої сесії новообраної ради голова міської територіальної виборчої комісії погоджує із новообраним міським головою та завчасно (не пізніше ніж за два дні) повідомляє про це новообраних депутатів ради. У випадку, якщо міський голова не обраний, голова міської територіальної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів цієї ради.

 

Глава 3. Порядок проведення чергової сесії ради

 

Стаття 17.

 1. Сесія скликається міським головою.
 2. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

     1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

 1. У разі якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

 

Стаття 18.

 1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесії та їх примірної тематики.
 2. Рішення про скликання ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які будуть винесені на розгляд ради.
 3. Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються через засоби масової інформації, офіційну сторінку міської ради, а також індивідуально.

Стаття 19.

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою міського голови, секретаря ради або не менш як однією третиною депутатів від загального складу міської ради, постійною депутатською комісією. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами подаються міському голові з зазначенням питань і за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
 2. Позачергова сесія міської ради скликається не пізніше десятиденного терміну після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її проведення з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. У випадку нагальної потреби проведення позачергового засідання, розпорядження оприлюднюється до початку засідання. Про позачергову сесію повідомляються відповідно до вимог закону.
 3. Документи позачергової сесії міської ради видаються депутатам при їх реєстрації.
 4. У разі запровадження в Україні (в тому числі на території міста Золочева) надзвичайного чи воєнного стану, пов’язаного з обмеженням Конституційних прав громадян, міська рада збирається на позачергову сесію без оприлюднення розпорядження про скликання не пізніше ніж у триденний термін після запровадження такого стану. У цьому разі секретар ради терміново повідомляє депутатів про час та місце проведення пленарного засідання, якщо воно відбуватиметься не в сесійному залі міської ради, а в іншому приміщенні.

 Глава 4. Робочі органи сесії ради

 

Стаття 20.

Робочими органами сесії є міський голова та секретар ради, за посадою, лічильна комісія, секретар пленарного засідання, що обирається з числа депутатів.

 

Глава 5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

 

Стаття 21.

 1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
 2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його вивчення, попередній розгляд та підготовка у відповідних постійних комісіях ради.
 3. За необхідності прийняття невідкладних рішень, при затвердженні порядку денного на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради, за погодженням більшості депутатів від загального складу ради, питання може бути розглянуте під час пленарного засідання.
 4. Основою для формування порядку денного наступної сесії ради, а план роботи ради, що затверджується сесією ради, пропозиції секретаря ради, депутатів, виконавчого комітету ради, пропозиції, внесені у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій, по яких прийняті рішення постійних комісій ради,  протокольні рішення та висновки постійних комісій ради.

Стаття 22.

Право ініціювати розгляд питання на сесії мають: міський голова, секретар ради, депутати, постійні комісії ради.

Стаття 23.

 1. Проєкт рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення міської ради в правому верхньому куті “проєкт”, лівій стороні бланку – назву рішення; нижче – текст проєкту рішення із зазначенням виконавців.
 2. Проєкт рішення повинен складатися з таких частин:

а) вступна, в якій зазначається найменування ради, дата та назва рішення;

б) описова, в якій містяться відомості про заявника, обставини та обґрунтування доцільності прийняття рішення, висновок постійної комісії ради, правову норму, яка регулює дані правовідносини;

в) резолютивна, в якій формулюється пропоноване до прийняття рішення, зазначаються відомості про виконавчий орган чи посадову особу, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки завірені підписом посадової особи.
 2. Проєкт рішення повинен містити відомості про виконавця (посада, прізвище та ініціали, особистий підпис).

 

Стаття 24.

 1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення його остаточного варіанту, покладається на ініціаторів та виконавців проєкту.
 2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується міським головою після розгляду профільною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 25.

 1. Проєкти рішень ради та всіх матеріалів /документів/, що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю міської ради не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. Секретар ради сприяє попередньому обговоренню постійними комісіями питань, що виносяться на розгляд ради. Зауваження, пропозиції комісій зазначаються в протоколі комісії.
 3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти міського бюджету, програм, звіти про їх виконання, вирішують інші питання, віднесені законом до їх компетенції.

Стаття 26.

Проєкти рішень, що виносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за 7 днів до відкриття чергової сесії. У випадку проведення позачергових сесій, проєкти рішень доводяться до відома депутатів до початку засідання.

Стаття 27.

Копіювання проєктів рішень сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Глава 6. Порядок денний сесії ради

 

Стаття 28.

 1. Проєкт порядку денного сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання ради.
 2. До порядку денного сесії міським головою включаються лише ті питання, проєкти рішень з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

Стаття 29.

 1. Проєкт порядку денного сесії ради формується міським головою та доводиться до відома депутатів не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 3. Заяви, які надходять пізніше як за 10 днів до пленарного засідання до проекту порядку денного не включаються і розглядаються постійними комісіями при підготовці наступної чергової сесії.

Стаття 30.

 1. Проєкт порядку денного сесії обговорюється по пунктах та приймається в цілому радою, більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.
 3. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.

Стаття 31.

 1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення.
 3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

 

Глава 7. Пленарні засідання ради

 

Стаття 32.

 1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

22) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

23) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

24) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

25) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

26) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

27) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

28) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

29) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

30) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

31) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

32) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

33) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

34) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

35) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

36) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

37) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

38) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

39) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

40) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

41) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

42) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

43) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

44) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

45) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

46) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

47) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

48) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

49) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

50) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

51) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

52) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

53) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

54) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

55) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

56) затвердження статуту територіальної громади;

57) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

58) прийняття рішень щодо виконання положень статей 711122024 Закону України "Про засади державної мовної політики";

59) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

60) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

61) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

62) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

63) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

64) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

65) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

66) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

67) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

68) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

69) утворення старостинських округів;

70) затвердження Положення про старосту;

71) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.

 1. Міська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях і інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 33.

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
 2. Ранкові пленарні засідання розпочинаються о 10.00 год. і закінчуються о 13.00 год., вечірні – з15.00 до 18.00 год.
 3. На початку пленарного засідання сесії /без включення цього питання до порядку денного/ відводиться до 20 хвилин для стислих /до 5 хв./ виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошення депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
 4. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше 20 хвилин для проведення обговорення питань /в тому числі і заздалегідь визначених/, які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії / “різне”/, при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

Стаття 34.

 1. Рішенням більшості депутатів від загального складу ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
 2. У пленарному засіданні може бути оголошена перерва за ініціативою міського голови, секретаря ради чи депутатів.
 3. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

Глава 8. Ведення пленарних засідань ради

 

Стаття 35.

     Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 36.

Рішення ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради.

Стаття 37.

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова.
 2. У випадках, передбачених законом, ці функції може здійснювати секретар ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

Стаття 38.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
 • повідомляє раду про кількість присутніх депутатів та про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням;
 • організовує розгляд питань порядку денного;
 • надає слово для доповіді /співдоповіді/, оголошує наступного виступаючого;
 • ставить запитання;
 • поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури по порядку ведення засідання;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговорення питань;
 • проводить голосування;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • попереджує про закінчення часу, відведеного для виступу;
 • вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;
 • пропонує залишити приміщення зали засідань, особам, які порушують Регламент;
 • позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;
 • здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

Стаття 39.

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 40.

Головуючий на засіданні у позачерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 41.

На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений Регламентом час або висловлюватись з необговореного питання.

Глава 9. Організація розгляду питань

 

Стаття 42.

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
  • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  • співдоповіді /за необхідністю/ запитання і відповіді на них;
  • виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
  • виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;
  • виступи депутатів;
  • оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення;
  • внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;
  • заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
  • уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  • виступи з мотивів голосування;
  • голосування за проєкт рішення.
 2. Якщо список бажаючих виступити вичерпаний, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

Стаття 43.

 1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради визначається регламентом пленарного засідання.
 2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшено, якщо з цього питання рада прийме процедурне рішення.

Стаття 44.

 1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
 2. Процедурні питання – це питання з організації роботи сесії.
 3. Рішення з процедурних питань приймається не менш як одна третина депутатів від загального складу.

Стаття 45.

 1. З одного і того ж питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу запитання.
 2. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.
 3. Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюється коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності та черговості.
 5. Розгляд наступного питання порядку денного не допускається, якщо розгляд попереднього питання не завершений.

Стаття 46.

 1. Під час обговорення окремих питань, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питань порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.
 2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того питання, розгляд якого не було завершено.

Глава 10. Прийняття рішень ради

 

Стаття 47.

 1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення, шляхом поіменного голосування.
 2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 4. Зміни та доповнення до проєктів рішень можуть подаватися письмово через секретаря сесії головуючому, або усно під час обговорення. Подані зміни та доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
 5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою.

Стаття 48.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім процедурних питань.

Стаття 49.

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

Стаття 50.

 1. При обранні секретаря ради проводиться таємне голосування.
 2. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію, в складі не менше 3 чоловік. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити міський голова, секретар ради і депутат, кандидатуру якого висунуто на посаду секретаря ради.
 3. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
 4. Бюлетені для таємного голосування по обранню секретаря ради, виготовляються апаратом міської ради за формою, підготовленою тимчасовою лічильною комісією та під її контролем.
 5. В бюлетень для таємного голосування по обранню секретаря ради вноситься кандидатура, запропонована міським головою, а у випадках, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – вноситься кандидатура на посаду секретаря, запропонована не менш як половиною депутатів від загального складу ради.
 6. Час і місце проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється тимчасовою лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.
 7. Тимчасова лічильна комісія перед початком голосування:
  • отримує від секретаря пленарного засідання ради складений у алфавітному порядку реєстр усіх депутатів;
  • отримує від апарату міської ради бюлетені;
  • опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
 8. На підставі посвідчення депутата міської ради члени тимчасової лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, при отриманні якого депутат ставить підпис у реєстрі депутатів. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування або в кімнаті для таємного голосування.
 9. Депутат робить відмітку в бюлетені для таємного голосування проти прізвища тієї кандидатури, за яку він голосує.
 10. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 11. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.
 12. Недійсними вважаються бюлетені не встановленої форми або є неоднозначне волевиявлення.
 13. Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів від загального складу ради.
 14. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування.

Стаття 51.

 1. Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним Законам України і цьому Регламенту.
 2. Рішення ради, підписані головуючим на сесії набирають чинності з моменту підписання, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 52.

 1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються апаратом міської ради та повинні мати погоджувальні підписи /візи/: посадової особи міської ради, згідно розподілу функціональних обов’язків під контролем секретаря ради і в п’ятиденний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.
 2. Головуючий на засіданні повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення протягом семи днів з дня їх прийняття.
 3. Рішення видаються секретарем ради фізичним та юридичним особам в десятиденний термін з дня його прийняття.

Стаття 53.

 1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у міській раді, всі інші примірники є копіями.
 2. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради виправлення проводиться негайно.

 

Глава 11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям міського бюджету та контролю за його виконанням

 

Стаття 54.

Формування бюджету є обов’язком виконавчого комітету ради, що здійснюється у співпраці з постійною депутатською комісією з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку.

 

Стаття 55.

 1. На основі фінансових показників та прогнозів про соціально-економічний стан виконавчий комітет міської ради спільно з комісією з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку розробляє проєкт бюджету на наступний бюджетний рік.

Стаття 56.

 1. Засідання постійної комісії з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку відбувається в присутності начальника фінансового управління міської ради та начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера.

 

Стаття 57.

 1. Доповідачем на пленарному засіданні ради по проєкту рішення з питань бюджету міської ради на наступний бюджетний рік є начальник фінансового управління міської ради. Співдоповідачем по питанню міського бюджету може бути начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер та голова постійної комісії ради з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку.

Стаття 58.

 1. За підсумками виконання міського бюджету за I – ше півріччя поточного року на пленарному засіданні ради депутати заслуховують інформацію начальника фінансового управління міської ради про хід виконання міського бюджету.
 2. Внесення змін до міського бюджету /його коригування/ проводиться на пленарних засіданнях ради на підставі обґрунтованих пропозицій виконавчого комітету, які розглянуті комісією з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку.

 

Глава 12. Порядок надання слова

 

Стаття 59.

 1. Під час розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні ради головуючий надає слово доповідачу (співдоповідачу).
 2. По завершені доповіді головуючий надає право депутатам поставити запитання доповідачу (співдоповідачу) в порядку черговості.

 

Стаття 60.

На прохання депутата, головуючий надає слово для виступу з обговорення запропонованого проєкту рішення, внесення змін та доповнень до проєкту рішення.

Стаття 61.

 1. Доповіді (співдоповіді) виголошуються з трибуни сесійної зали.
 2. За власним бажанням депутати міської ради обговорення запропонованих проєктів рішень, висунення пропозицій про внесення змін до проєктів рішень можуть виголошувати з трибуни сесійної зали чи з місця.

Глава 13. Дисципліна і етика пленарних засідань

 

Стаття 62.

 1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ.
 3. Депутат не має права виступати на засіданні без дозволу головуючого.
 4. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий на засіданні робить йому зауваження, а за наявності двох зауважень – позбавляє його слова.

 

Стаття 63.

Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або вкінці обговорення, але до голосування, в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 64.

 1. Під час засідання ради депутат не повинен заважати іншим присутнім своїми діями, які перешкоджають проведенню пленарного засідання.
 2. Під час засідання ради депутати не повинні користуватися мобільними телефонами.

Стаття 65.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати слово у наступному пленарному засіданні. Це рішення доводиться до відома виборців.

Глава 14. Протокол і справа засідання

 

Стаття 66.

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює секретар пленарного засідання, який обирається на початку кожного засідання радою з числа депутатів. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання.
 2. За обсягом фіксованої інформації протокол засідання ради ведеться у повному обсязі де подаються стислі виступи доповідачів і учасників засідання. У протоколі засідання ради обов’язково зазначається: дата, час і місце засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, внесені на розгляд, назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.
 3. Засідання ради записується у аудіо-відео цифровому форматі.

Стаття 67.

До протоколу засідання ради додається:

 • інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 • інформація про реєстрацію запрошених;
 • результати поіменного та таємного голосування, за підписами лічильної комісії;
 • цифровий носій запису засідання.

Стаття 68.

 1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома секретаря ради і під його особисту відповідальність.
 3. Секретар ради несе відповідальність за своєчасне оформлення протоколів пленарних засідань сесій та належного зберігання архіву протоколів ради.

РОЗДІЛ IIІ

Депутати, посадові особи і органи міської ради.

 

Глава 1. Депутати міської ради

 

Стаття 69.

Правовий статус депутата міської ради визначено Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 70.

Депутатам міської ради видаються посвідчення.

Стаття 71.

 1. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні.
 2. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
 3. Депутат, який не може взяти участь у засіданні ради, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це секретаря ради.
 4. Після закінчення сесії ради секретар ради має право в засобах масової інформації публікувати інформацію про відсутність депутатів на сесії без поважних і невідомих причин.
 5. Депутати можуть об’єднуватися у фракції та депутатські групи за партійним або міжпартійним принципом, якщо кількість бажаючих вступити в такі об’єднання налічує не менше 3 депутатів.

Глава 2. Міський голова

 

Стаття 72.

Компетенція та повноваження міського голови визначаються Конституцією та законами України.

Глава 3. Секретар міської ради

 

Стаття 73.

Компетенція та повноваження секретаря міської ради передбачена ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 74.

Повноваження постійних комісій ради визначаються ст. 47 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 75.

 1. Рада обирає з числа депутатів постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою, але не менше трьох осіб. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії ради.
 2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.
 3. Постійна комісія на своєму першому засіданні обирає заступника і секретаря комісії.
 4. Положення про постійні комісії ради затверджується рішенням ради.

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 76.

 1. При потребі рішенням міської ради можуть бути створені тимчасові контрольні комісії ради, статус та повноваження яких визначаються ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 6. Виконавчий комітет міської ради

 

Стаття 77.

Виконавчий комітет ради міської ради утворюється радою за поданням міського голови.

 1. Виконавчий комітет ради за посадою очолює міський голова, а також до складу якого за посадами входять секретар ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.
 2. Повноваження виконавчого комітету міської ради передбачені ст.ст. 27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Глава 7. Помічник-консультант депутата

 

Стаття 78.

Депутат може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, правовий статус, права та обов’язки яких визначаються ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та положенням  про помічника-консультанта депутата.

РОЗДІЛ ІV

Глава 1. Депутатські запити та депутатські звернення

 

Стаття 79.

 1. Депутат міської ради має право на депутатський запит та депутатське звернення, порядок подання яких визначено Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

РОЗДІЛ V

Глава 1. Відповідальність органів та посадових осіб міської ради

 

Стаття 80.

 1. Міська рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед Золочівською міською територіальною громадою.

РОЗДІЛ VІ

Глава 1. Прикінцеві положення

 

Стаття 81.

Зміни та доповнення до цього Регламенту затверджуються на пленарному засіданні ради за пропозицією депутатів, виконавчих органів та посадових осіб ради.

Секретар міської ради                         (підпис)                                  О.М. Сидорович